(1)
Redaktion, P.; Syrovatka, F.; Schneider, E. Editorial. PROKLA 2018, 48, 350-355.